Formularz zamówienia

Krok 1

Krok 2

Regulamin udostępnienia platformy e-learningowej beTrained drogą elektroniczną

§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) oraz określa ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorców oraz Użytkowników Końcowych za pośrednictwem strony internetowej www.betrained.edu.pl.

Niniejszy Regulamin został udostępniony w formie elektronicznej nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, pobranie, utrwalanie i odtwarzanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik Końcowy.

3. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

a) Licencjodawca – Agnieszka Cieplik z działalnością gospodarczą przy ul. Aroniowej 18, 62- 090 Bytkowo, NIP: 7831580535 REGON: 634609776

b) Serwis – serwis internetowy należący do Licencjodawcy, w ramach którego Licencjodawca świadczy Usługi. Serwis umożliwia zakładanie, prowadzenie oraz modyfikację kursów elearningowych opartych na opensource’owej platformie Moodle,;

c) Licencjobiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która zawarła Umowę z Licencjodawcą;

d) Umowa - oznacza zawartą przez Strony umowę, której przedmiot obejmuje udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji niewyłącznej na korzystanie z określonego w jej treści Pakietu/określonych w jej treści Pakietów, w przypisanym mu okresie abonamentowym/przypisanych im okresach abonamentowych, na następujących polach eksploatacji: komercyjne, niekomercyjne, publiczne odtwarzanie utworu w ten sposób, by każdy miał do niego dostęp, publiczne odtwarzanie utworu, cyfrowe reprodukowanie utworu, reprodukowanie utworu metodą drukarską, utrwalanie utworu metodą cyfrową; o ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej, ich prawa i obowiązki w zakresie nieuregulowanym Umową określa Regulamin. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Umowa zostaje zawarta pomiędzy stronami w momencie wypełnienia Formularza zamówieniowego przez Licencjobiorcę i dokonanie wpłaty na poczet opłaty wdrożeniowej.

e) Pakiety - oznaczają objęte Umową, wyodrębnione przez Licencjodawcę Funkcjonalności i/lub zestawy Funkcjonalności, bazę danych i/lub bazy danych, określone przez Licencjodawcę w ten sposób dla potrzeb Regulaminu, zgodnie z przyjętym przez Licencjodawcę i kształtowanym na bieżąco autonomicznym systemem oznaczania;

f) Funkcjonalność - oznacza zespół funkcji i użyteczności;

g) Formularz specyfikacyjny– zbiór pytań przygotowany przez Licencjodawcę, który w momencie zawarcia Umowy przedstawiany jest Licencjobiorcy, umożliwiający dostosowanie Serwisu do jego wymagań.

h) Specyfikacja – określony przez Licencjodawcę w porozumieniu z Licencjobiorcą na podstawie Kwestionariusza zbiór wymogów, do których Licencjodawca winien dostosować Serwis;

i) Specyfikacja funkcjonalna – dokument znajdujący się na stronie http://betrained.edu.pl/specyfikacja_funkcjonalna.pdf. stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, który określa warunki techniczne pozwalające na korzystanie z Serwisu oraz funkcjonalności i uprawnienia poszczególnych kategorii Użytkowników końcowych.

j) Okres abonamentowy – oznacza ustalony przez Strony okres jednego roku, w którym Licencjobiorca ma prawo korzystać ze stanowiącego/stanowiących jej przedmiot Pakietu/Pakietów.

k)Użytkownik końcowy - oznacza faktycznego użytkownika Serwisu, wskazanego przez Licencjobiorcę, autoryzowanego przez Licencjodawcę w Serwisie logowania, w zależności od wybranego przez Licencjobiorcę sposobu autoryzacji: poprzez login i hasło, przy czym zastrzega się, że użytkownikiem końcowym danej licencji może być wyłącznie ten Użytkownik końcowy, autoryzowany na podstawie indywidualnego dla niego loginu i hasła, któremu tę licencję, stosownie do postanowień Umowy i Regulaminu, przypisano (powyższe nie zmienia charakteru ww. licencji jako licencji niewyłącznej); );

l) Usługi – ogół usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę w Serwisie na rzecz Licencjobiorcy i Użytkowników Końcowych w oparciu o niniejszy Regulamin;

m) Formularz rejestracji – istniejący w Serwisie formularz umożliwiający po podaniu kompletu wymaganych danych założenie konta w Serwisie przez Użytkownika Końcowego,

n) Rejestracja – oznacza procedurę utworzenia Konta dla Użytkownika Końcowego w Serwisie polegającą na wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz wysłaniu go drogą elektroniczną do Licencjodawcy;

Konto – indywidualnie oznaczony (loginem/adresem e-mail oraz hasłem podanym przez Licencjodawcę) zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Licencjodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika Końcowego;

p) Oferta – dokument znajdujący się na stronie http://betrained.edu.pl/oferta/betrained-standard/ zakładce „Oferta” zawierający opis usług świadczonych przez Licencjodawcę wraz ze stawkami i opłatami należnymi za Pakiety płatne świadczone za pośrednictwem Serwisu oraz określający zasady ich naliczania, będący jednocześnie integralną częścią niniejszego Regulaminu, a co za tym idzie – Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

r) Informacje Poufne - oznaczają wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Licencjodawcy, w szczególności informacje: technologiczne, techniczne, prawne, finansowe, organizacyjne oraz wszelkie inne informacje posiadające wartość gospodarczą lub intelektualną, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia Licencjobiorcy, zarówno przed jak i po dacie niniejszej Umowy.

s) Hosting – odpłatne udostępnianie przez Licencjodawcę zasobów serwerów wraz z umożliwieniem Licencjobiorcy oraz wskazanym przez niego Użytkownikom Końcowym dostępu do zawartych na serwerach Licencjodawcy danych.

t) Formularz zamówieniowy – formularz znajdujący się na stronie http://betrained.edu.pl/formularz-zamowienia/, po wypełnieniu którego przez Licencjobiorcę dochodzi do zawarcia Umowy;

4. Powyższe definicje mają zastosowanie zarówno do pojęć używanych w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

5. Ogłoszenia, reklamy Licencjodawcy, cenniki i inne informacje o świadczonych Usługach, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

6. Do korzystania z platformy e-learningowej beTrained niezbędne jest spełnienie warunków wskazanych w specyfikacji funkcjonalnej warunków technicznych, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu

7. Licencjodawca zastrzega, że korzystanie z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Licencjobiorcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

9. Umowa jest zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu, co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki, chyba że Strony postanowią inaczej.

10. Jeżeli Strony zawrą Umowę w sposób inny niż wskazany zgodnie z par. 1 ust. 10 niniejszego Regulaminu, a będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, stosuje się - w zakresie objętym taką kolizją - postanowienia umowne. W pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.

§ 2

Warunki świadczenia usług

1. Licencjobiorca oraz wskazani przez niego Użytkownicy końcowi, którym Licencjobiorca udostępnił dostęp do Serwisu, zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Licencjobiorca oraz wskazani przez niego Użytkownicy końcowi, którym Licencjobiorca udostępnił dostęp do Serwisu, zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3. W ramach Pakietów wyróżnia się:

a) Administrator;

b) Prowadzący;

c) Kursant

d) Operator (operatorPSF / osoba monitoringująca usługi)

4. Dla prawidłowego utworzenia Konta koniecznie jest podanie w Formularzu rejestracji następujących danych:

a) Imię i nazwisko/ Nazwa firmy,

b) adres zamieszkania/ adres prowadzonej działalności gospodarczej,

c) PESEL/NIP,

d) adres e-mail,

e) tel. kontaktowy,

5. Użytkownik końcowy dokonując Rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest uprawniony do korzystania z Serwisu, a podane przez niego w Formularzu Rejestracji dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku zmian w tym zakresie Użytkownik końcowy powinien bez zbędnej zwłoki poinformować o powyższym Licencjodawcę.

6.Korzystanie z Serwisu przez osoby niepełnoletnie jest możliwe wyłącznie za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów. W związku z powyższym, Użytkownik końcowy dokonując Rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest pełnoletni albo posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z Serwisuwww.betrained.edu.pl.

7. . Zakończenie Rejestracji zostanie potwierdzone wygenerowaniem dla Użytkownika końcowego loginu oraz hasła umożliwiającego logowanie się w Serwisie. Dane te są automatycznie wysyłane na adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika Końcowego podany w Formularzu Rejestracji. Wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Użytkownika, w szczególności aktualizacja danych Użytkownika Końcowego, uznaje się za działania podjęte przez Użytkownika Końcowego.

8. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta, jego zablokowania lub usunięcia, w przypadku gdy:

a) Wybrana nazwa Konta jest już używana w ramach Serwisu,

b) Licencjodawca poweźmie wiarygodną informację, że Użytkownik Końcowy nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub jego Konto jest wykorzystywane w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności do celów komercyjnych;

c) Licencjodawca poweźmie wiarygodną informację, że Konto jest wykorzystywane w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami bądź narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich, o czym Licencjodawca poinformuje Użytkownika Końcowego niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail. d) Licencjobiorca nie dokona opłaty za użytkowanie serwisu po upływie 7 dni od terminu płatności określonego w dokumencie księgowym.

9. Udostępnianie Konta osobom trzecim jest niedozwolone. Licencjodawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia od Użytkownika Końcowego, który wyrządził Licencjodawcy jakąkolwiek szkodę lub krzywdę poprzez ujawnienie dostępu do Konta. Powyższe dotyczy wyłącznie Użytkownika Końcowego nie będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

10. Rozpoczęcie świadczenia Usług na rzecz Licencjobiorcy następuje w ciągu 24h od zaksięgowania zapłaty opłaty wdrożeniowej oraz I opłaty abonamentowej. Za moment dokonania zapłaty przyjmuje się moment wpływu środków z tego tytułu na rachunek bankowy Licencjodawcy.

11. Katalog Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.platforma.betrained.edu.pl obejmuje w szczególności:

a) możliwość założenia oraz prowadzenia Konta w Serwisie,

b) możliwość tworzenia nowych kursów oraz zarządzania istniejącymi kursami online,

c) udostępnianie kursów wybranej grupie Użytkowników Końcowych,

d) możliwość uczestnictwa Użytkowników Końcowych w Kursach,

e) możliwość pobrania raportów z przebiegu kursów,

f) możliwość uzyskania nagrań zarejestrowanego szkolenia online w formacie mp4.

12. Korzystanie z usług, o których mowa w par. 2 ust. 11 pkt a-f możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji i aktywowaniu Konta przez Użytkownika Końcowego.

13. Licencjodawca zastrzega, a Licencjobiorca godzi się na niedostępność Serwisu przez czas niezbędny do:

a) wprowadzenia zmian w Serwisie,

b) konserwacji Serwisu i jego testowania;

14. W sytuacjach wskazanych w powyższym ustępie Licencjodawca zamieści w Serwisie informację o przyczynach powstałej przerwy w dostępności Serwisu;

15. Serwis może być również czasowo niedostępny z uwagi na inne przyczyny nieleżące po stronie Licencjodawcy bądź z uwagi na siłę wyższą, w szczególności powstałe awarie lub przerwy w dostawie prądu, na co Licencjobiorca wyraża zgodę;

16. Okresy niedostępności o których mowa w ust. 13-15 nie mają wpływu na bieg okresu abonamentowego;

17. Licencjodawca nie ma wpływu i nie odpowiada za niedostępność Serwisu jak i za jego wadliwe funkcjonowanie spowodowane zachowaniem systemów teleinformatycznych nieadministrowanych przez Licencjodawcę, a niezbędnych do zachowania i prawidłowego działania Serwisu;

18. Licencjodawca nie zapewnia Licencjobiorcy dostępu do sieci Internet ani nie pokrywa kosztów z tym związanych;

§ 3

Pakiety beTrained

1. Licencjodawca wyróżnia trzy rodzaje Pakietów dostępnych w Serwisie: BeTrained Standard, BeTrained Premium, BeTrained Oryginal

2. Pakiet beTrained STANDARD udostępnia następujące Funkcjonalności:

a) Gotowa aplikacja bez możliwości edycji i dodawania dodatkowych funkcjonalności

b) Zdefiniowani użytkownicy
a. Administrator
b. Prowadzący

c. Kursant (max 25 użytkowników)
d. Indywidualny dostęp do kursów dla Operatora PSF lub PUP w celu monitoringu usług świadczonych z dofinansowaniem

c) Udostępnianie materiałów dydaktycznych kursantom

d) Tworzenie kursów, quizów oraz lekcji ze zdefiniowanych elementów

e) Gotowe szablony egzaminów (różne warianty tworzenia pytań)

f) Generowanie certyfikatu ukończenia kursu

g) Statystyki zdawalności kursantów

h) Możliwość udostępnienia nagranych szkoleń online w formacie MP4

i) Możliwość utworzenia pokoju Video-konferencji dla pracowników

j) Hosting na następujących warunkach: 1 GB pojemności, 25 GB transferu / miesiąc, Aktualizacje, Back-up

3. Pakiet beTrained PREMIUM udostępnia następujące Funkcjonalności:

a) Gotowa aplikacja bez możliwości edycji i dodawania dodatkowych funkcjonalności

b) Zdefiniowani użytkownicy
a. Administrator
b. Prowadzący

c. Kursant (max 50 użytkowników)
d. Indywidualny dostęp do kursów dla Operatora PSF lub PUP w celu monitoringu usług świadczonych z dofinansowaniem

c) Udostępnianie materiałów dydaktycznych kursantom

d) Tworzenie kursów, quizów oraz lekcji ze zdefiniowanych elementów

e) Gotowe szablony egzaminów (różne warianty tworzenia pytań)

f) Generowanie certyfikatu ukończenia kursu

g) Statystyki zdawalności kursantów

h) Możliwość udostępnienia nagranych szkoleń online w formacie MP4

i) Możliwość utworzenia pokoju Video-konferencji dla pracowników

j) Hosting na następujących warunkach: 3 GB pojemności, 50 GB transferu / miesiąc, Aktualizacje, Back-up

4. Pakiet beTrained INDYWIDUAL udostępnia następujące Funkcjonalności:

a) Gotowa aplikacja bez możliwości edycji i dodawania dodatkowych funkcjonalności

b) Zdefiniowani użytkownicy
a. Administrator
b. Prowadzący

c. Kursant (powyżej 50 użytkowników)
d. Indywidualny dostęp do kursów dla Operatora PSF lub PUP w celu monitoringu usług świadczonych z dofinansowaniem

c) Udostępnianie materiałów dydaktycznych kursantom

d) Tworzenie kursów, quizów oraz lekcji ze zdefiniowanych elementów

e) Gotowe szablony egzaminów (różne warianty tworzenia pytań)

f) Generowanie certyfikatu ukończenia kursu

g) Statystyki zdawalności kursantów

h) Możliwość udostępnienia nagranych szkoleń online w formacie MP4

i) Możliwość utworzenia pokoju Video-konferencji dla pracowników

j) Hosting na następujących warunkach: Pojemność hostingu według potrzeb klienta Transfer według potrzeb klienta, Aktualizacje, Back-up

5. Dostęp do Pakietu beTrained w zakresie określonym w Specyfikacji zostanie uruchomiony w terminie ustalonym przez Licencjodawcę i Licencjobiorcę w Specyfikacji od dnia otrzymania przez Licencjodawcę wypełnionego przez Licencjobiorcę Formularza specyfikacyjnego, o którym mowa w ustępie powyżej, oraz pod warunkiem zaksięgowania 100% środków pieniężnych tytułem opłaty wdrożeniowej + pierwszej opłaty abonamentowej na koncie Licencjodawcy.

6. Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy trzy Pakiety do wyboru: beTrained Standard i beTrained Premium, be Trained Indyvidual

7. Pakiet beTrained Standard podlega następującej opłacie:

a. Jednorazowa opłata wdrożeniowa w kwocie 250,00 zł netto płatna w terminie 7 dni od dnia wypełnienia przez Licencjobiorcę Formularza zamówieniowego.

b. Opłata w wysokości 500,00 zł netto za każdy miesiąc obowiązywania Usługi płatna z góry w terminie 7 dni od dnia wystawienia

c. W razie dokonania jednorazowej opłaty za 12 miesięcy z góry w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej tytułem jednorazowej opłaty wdrożeniowej Licencjobiorcy przysługuje rabat w wysokości 15% łącznej wartości usług.

8. Pakiet beTrained Premium podlega następującej opłacie:

a. Jednorazowa opłata wdrożeniowa w kwocie 350,00 zł netto płatna w terminie 7 dni od dnia wypełnienia przez Licencjobiorcę Formularza zamówieniowego.

b. Opłata w wysokości 1000,00 zł netto za każdy miesiąc obowiązywania Usługi płatna z góry w terminie 7 dni od dnia wystawienia.

c. W razie dokonania jednorazowej opłaty za 12 miesięcy z góry w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej tytułem jednorazowej opłaty wdrożeniowej Licencjobiorcy przysługuje rabat w wysokości 15% łącznej wartości usług.

9. Pakiet beTrained Indywidual podlega następującej opłacie:

a. Jednorazowa opłata wdrożeniowa w kwocie 450,00 zł netto płatna w terminie 7 dni od dnia wypełnienia przez Licencjobiorcę Formularza zamówieniowego.

b. Opłata w wysokości 1500,00 zł netto za każdy miesiąc obowiązywania Usługi płatna z góry w terminie 7 dni od dnia wystawienia.

c. Opłata za uczestników powyżej 50 osób w wysokości 10zł netto/os/m-c regulowana jest po zliczeniu faktycznej liczby użytkowników końcowych ostatniego dnia okresu abonamentowego.

d. W razie dokonania jednorazowej opłaty za 12 miesięcy z góry w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej tytułem jednorazowej opłaty wdrożeniowej Licencjobiorcy przysługuje rabat w wysokości 15% łącznej wartości usług.

§ 4

Okres abonamentowy

1. Okres abonamentowy wynosi jeden rok.

2. W przypadku niedokonania przez Licencjobiorcę pisemnego wypowiedzenia Umowy najpóźniej na miesiąc przed upływem okresu obowiązywania Umowy ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejny Okres Abonamentowy.

3. Po upływie pierwszego Okresu abonamentowego w razie przedłużenia obowiązywania Umowy na kolejny Okres abonamentowy Licencjobiorca nabywa prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy

4. Ustępów 2 i 3 niniejszego paragrafu nie stosuje się do podmiotów, którym przysługuje na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) status konsumenta.

5. W przypadku podmiotów, którym przysługuje na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) status konsumenta, po upływie Okresu abonamentowego Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, przy czym Licencjobiorca ma możliwość jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.

§ 5

Płatność

1. Na wynagrodzenie Licencjodawcy składają się opłaty wynikające z Oferty oraz niniejszego Regulaminu.

2. Opłaty płatne są przez Licencjobiorcę na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez Licencjodawcę.

3. Po złożeniu przez Licencjobiorcę zamówienia otrzymuje on w terminie do 7 dni zgodnie ze swoim zamówieniem fakturę lub rachunek tytułem opłaty wdrożeniowej + pierwszej opłaty abonamentowej. W przypadku pakietu beTrained INDIVIDUAL po złożeniu przez Licencjobiorcę zamówienia otrzymuje on w terminie do 7 dni zgodnie ze swoim zamówieniem fakturę lub rachunek tytułem opłaty wdrożeniowej, oraz opłaty stałej w wysokości 1500zł netto a opłata za uczestników powyżej 50 osób w wysokości 10zł netto/os/m-c regulowana jest po zliczeniu faktycznej liczby użytkowników końcowych ostatniego dnia okresu abonamentowego.

4. Kolejne faktury lub rachunki są wystawiane przez Licencjodawcę na początku każdego kolejnego miesiąca obowiązywania Umowy oraz niezwłoczne wysyłane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Licencjobiorcę.

5. Dostęp do pakietów zostanie uruchomiony w przeciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Licencjodawcy.

6. Jeżeli Licencjobiorca nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia Licencjodawca wezwie go do dokonania płatności.

7. W przypadku niedokonania przez Licencjobiorcę opłaty za Usługi na rzecz Licencjodawcy w terminie do 7 dni od upływu terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub rachunku wystawionym na rzecz Licencjobiorcy, Licencjobiorca traci możliwość korzystania z Usług określonych niniejszym Regulaminem, co pociąga za sobą również dezaktywację Kont Użytkowników Końcowych.

8.W razie zalegania przez okres co najmniej trzech miesięcy przez Licencjobiorcę z opłatami za Usługi świadczone przez Licencjodawcę, Licencjodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bądź do zablokowania dostępu do Usługi, w tym do hostingu oraz do Kont Użytkowników Końcowych, ze skutkiem natychmiastowym

9. W przypadku uiszczenia należności przez Licencjobiorcę na rzecz Licencjodawcy po dokonaniu zablokowania dostępu do Usługi zgodnie z par. 5 ust. 9 Licencjodawca ponownie uruchomi dostęp do Usługi w terminie 24h od momentu zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym.

10. Licencjobiorca niebędący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), niniejszym upoważnia Licencjodawcę do wystawiania faktur tytułem Usług świadczonych na mocy Umowy bez podpisu odbiorcy;

11. Faktury wystawione na podstawie niniejszego Regulaminu są przesyłane na wskazany przez Licencjobiorcę adres e-mail w formie elektronicznej umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Celem wystosowania na adres Licencjobiorcy faktur bądź rachunków w formie papierowej konieczne jest złożenie przez Licencjobiorcę pisemnego oświadczenia wystosowanego na adres Licencjodawcy.

12. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Licencjodawcę z winy Licencjobiorcy przed upływem Okresu abonamentowego, Licencjobiorca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej z tytułu niewykonania zobowiązania do utrzymania aktywnych Kont Użytkowników Końcowych na serwerach Licencjodawcy w wysokości równej wartości opłat miesięcznych pozostałych do uiszczenia do końca Okresu abonamentowego, gdyby do rozwiązania Umowy nie doszło.

§ 6

Prawa i obowiązki Użytkownika końcowego

1. Użytkownik końcowy zobowiązany jest przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu.

2. Niedozwolone jest umieszczanie przez Użytkownika w Serwisie treści o charakterze pornograficznym, erotycznym, naruszających normy prawne, moralne, religijne, propagujących bądź obrazujących przemoc, nienawiść, dyskryminację w jakiejkolwiek formie bądź na jakiejkolwiek płaszczyźnie, naruszających dobra osobiste innych osób czy też treści o charakterze SPAMu.

3. Użytkownik końcowy zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku określonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

4. Użytkownik końcowy nie może działać na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników Końcowych.

5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik końcowy jest zobowiązany do naprawienia wszelkiej szkody powstałej w wyniku dokonanych naruszeń po stronie Licencjodawcy.

6. Użytkownik w ramach pakietu beTrained Premium ma prawo do odpowiedniej konfiguracji Konta według opcji dostępnych w formularzu specyfikacyjnym udostępnionych mu przez Licencjobiorcę po zaksięgowaniu opłaty wdrożeniowej.

§ 7

Prawa i obowiązki Licencjodawcy

1. Licencjodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas świadczenia Usług.

2. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym bądź innymi pracami koniecznymi do zachowania pełni funkcjonalności Serwisu. Jednocześnie Licencjodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych, były możliwie jak najmniej dokuczliwe dla osób korzystających z Serwisu i trwały jak najkrócej.

3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.storkjet.pl/betrained. Wszelkie czynności dokonane przez Użytkowników końcowych przed zmianą Regulaminu, będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas postanowień regulaminu.

4. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia publikacji zmienionego lub nowego Regulaminu Licencjobiorca nie dokona wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożył oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, stosownie do okoliczności nowy lub zmieniony Regulamin będzie go wiązać po upływie ww. terminu do złożenia wypowiedzenia.

5. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w razie nieskuteczności tych środków usuwania Kont Użytkowników, którzy mimo wcześniejszych ostrzeżeń swym działaniem bądź zaniechaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom bądź wykorzystują Usługi świadczone w ramach Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Licencjobiorca zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego ostrzeżenia.

7. W razie upływu Okresu abonamentowego Licencjodawca zastrzega sobie możliwość pełnego ograniczenia dostępu do funkcji Serwisu.

8. W razie stwierdzenia istnienia w Serwisie treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik końcowy oraz Licencjobiorca może zgłaszać te treści Licencjodawcy za pośrednictwem adresu e-mail: betrained@storkjet.com.

9. Licencjodawca po realizacji wdrożenia uzyskuje prawo do publikacji logotypu licencjobiorcy na portalu www.betrained.edu.pl w rubryce „rekomendacje”.

§ 8

Prawa i obowiązki Licencjobiorcy

1. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług określonych niniejszym Regulaminem w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2. Licencjobiorca zobowiązuje się do terminowego uiszczania Opłat określonych niniejszym Regulaminem, do udostępnienia danych dostępowych do Usług Użytkownikom końcowym oraz do utrzymania aktywnego Konta Użytkownika Końcowego przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.

§ 9

Ochrona danych osobowych

Wypełniając Formularz rejestracji oraz dokonując Rejestracji konta wszyscy Użytkownicy Końcowi są proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Licencjodawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO

2. Każdy Użytkownik Końcowy ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych znajdujących się w Serwisie w dowolnym czasie celem ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Licencjodawcy, za pośrednictwem swojego Konta.

3. Wszystkie dane osobowe znajdujące się w Serwisie są gromadzone oraz przetwarzane przez Licencjodawcę wyłącznie celem prawidłowej realizacji świadczenia Usług objętych niniejszym Regulaminem oraz na podstawie przepisów Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO

4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników końcowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

1. Licencjobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Licencjodawcę lub są realizowane w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamacja dla swej ważności powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Licencjobiorcy, adres jego poczty elektronicznej e-mail tożsamy z podanym w procesie rejestracji Konta, datę stwierdzenia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie zgłaszającego reklamację.

3. W razie złożenia przez Licencjobiorcę ważnej reklamacji Licencjodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu w przeciągu 30 dni od zgłoszenia.

4. W razie nieustosunkowania się przez Licencjodawcę do złożonej reklamacji we wskazanym powyżej terminie reklamacja zostaje uznana za uzasadnioną.

5. W razie uznania reklamacji za zasadną, Licencjodawca dokona zwrotu ceny Pakietu w wysokości adekwatnej do naruszenia z uwzględnieniem żądania Licencjobiorcy w terminie 14 dni na konto bankowe Licencjobiorcy bądź przekazem pocztowym na adres wskazany przez Licencjobiorcę.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Licencjobiorcę w treści reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wystosowana na adres Licencjobiorcy jedynie w przypadku zgłoszenia przez niego żądania otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej.

7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres e-mail: biuro@betrained.edu.pl

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Licencjobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie pod warunkiem uiszczenia zapłaty na rachunek bankowy Licencjodawcy w wysokości równej opłatom, jakie zostałyby naliczone w razie obowiązywania Umowy do końca Okresu Abonamentowego.

2. Licencjobiorcy, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od rozpoczęcia realizacji Usług.

3. Uprawnienie, o którym mowa w par. 10 ust. 2, nie przysługuje Licencjobiorcy w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Licencjodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Licencjobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Licencjodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Licencjodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Licencjobiorcę,

d) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Licencjobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Licencjodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12

Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Wszelkie treści udostępnione w Serwisie podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych i majątkowych praw autorskich należących bezpośrednio do Licencjodawcy, Licencjobiorcy, Użytkowników końcowych lub innych podmiotów publikujących treści w Serwisie za zgodą Licencjodawcy.

2. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie bądź pobieranie jakichkolwiek materiałów graficznych oraz tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu, a także ich udostępnianie w jakikolwiek sposób oraz w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Licencjodawcy lub innej osoby trzeciej posiadającej do nich prawa autorskie.

§ 13

Obieg informacji poufnych

1. Licencjobiorca jednocześnie akceptuje oraz oświadcza, że został poinformowany, iż przekazywane mu przez Licencjodawcę informacje niezbędne do realizacji celów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (t. j.: Dz. U. 2003.153.1503), a ich ewentualny obieg, powielanie bądź rozpowszechnianie jest możliwe wyłącznie na mocy postanowień niniejszego Regulaminu, jak również Polityki Prywatności stanowiącej jego integralną część.

2. Licencjobiorca oraz jego pracownicy, przedstawiciele, doradcy, inni przedsiębiorcy, w których Licencjobiorca lub członkowie jej organów, pracownicy, pełnomocnicy posiadają udziały lub są członkiem organów osobiście lub przez współmałżonka, oraz wszelkie inne podmioty powiązane w sposób prawny, kapitałowy lub osobisty ze Stroną zachowają poufność wszelkich Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej Strony, jak również co do źródła takich Informacji.

3. Informacje Poufne Strona może przekazać tylko tym pracownikom, przedstawicielom, doradcom, członkom jej organów lub pełnomocnikom drugiej Strony, którym takie informacje są niezbędne w celu prawidłowej realizacji celów niniejszej Umowy, oraz którzy zostali poinformowani o poufnym charakterze informacji oraz o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy.

4. Wszystkie nośniki zawierające Informacje Poufne dotyczące jednej ze Stron stanowią własność tej Strony i zostaną, na pisemny wniosek, zwrócone tej Stronie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty doręczenia wniosku drugiej Stronie.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory między stronami Umowy rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

2. Przepisu powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe obowiązujące przepisy.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.202020 roku.


Zaakceptuj regulamin.

Podsumowanie zamówienia

Nazwa firmy / Imię i nazwisko:
Ulica, numer domu/mieszkania:
Miasto: Kod pocztowy:
NIP:
Adres e-mail:
Numer telefonu:

beTrained STANDARD

Płatność miesięczna: 500zł netto
Jednorazowa opłata wdrożeniowa: 250zł netto

Kliknięcie "PŁATNOŚĆ" jest jednoznaczne z zamównieniem usługi świadczonej drogą elektroniczną

beTrained PREMIUM

Płatność miesięczna: 1000zł netto
Jednorazowa opłata wdrożeniowa: 350zł netto

Kliknięcie "PŁATNOŚĆ" jest jednoznaczne z zamównieniem usługi świadczonej drogą elektroniczną

beTrained INDYVIDUAL

Płatność miesięczna: 1500zł netto
Jednorazowa opłata wdrożeniowa: 450zł netto

Kliknięcie "PŁATNOŚĆ" jest jednoznaczne z zamównieniem usługi świadczonej drogą elektroniczną

Płatność

Prosimy o dokonanie opłaty wdrożeniowej oraz opłaty za pierwszy miesiąc korzystania z platformy
w pakiecie INDYVIDUAL wysokości 2398,5 zł.

Prosimy o dokonanie opłaty wdrożeniowej oraz opłaty za pierwszy miesiąc korzystania z platformy
w pakiecie PREMIUM w wysokości 1660,5 zł.

Prosimy o dokonanie opłaty wdrożeniowej oraz opłaty za pierwszy miesiąc korzystania z platformy
w pakiecie STANDARD w wysokości 992,5 zł.

Zaksięgowanie wpłaty jest równoznaczne z rozpoczęciem współpracy.
Na wskazany w formularzu zamówieniowym mail została wysłana informacja podsumowująca zamówienie wraz z niezbędnymi dokumentami (regulamin, polityka prywatności, specyfikacja funkcjonalna).

Opłatę prosimy dokonać na nr konta: Mbank 05 1140 2004 0000 3802 7332 6190